Polityka prywatności

1.       Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej: www.izg.org.pl prowadzonej przez Fundację Instytut Zielonej Gospodarki z siedzibą w Warszawie.
  1. Fundacja dba o prywatność i zapewnia wysoki standard ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.
  1. Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy poniżej, jest Fundacja.

2.       Słowniczek

2.1. Fundacja: Fundacja Instytut Zielonej Gospodarki z siedzibą w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 28/1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000849837

2.2. Serwis: strona internetowa wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami znajdująca się pod adresem: www.izg.org.pl

2.3. Użytkownik: osoba korzystająca z Serwisu

2.4. Polityka: niniejsza polityka prywatności

2.5. RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 • Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu

Fundacja szanuje prywatność osób korzystających z Serwisu i dlatego gromadzi dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego funkcjonowania i zarządzania stroną Fundacji oraz Serwisem i wykorzystuje je tylko i wyłącznie w tym celu.

 • Polityka dotycząca gromadzenia informacji

4.1. W wyniku korzystania z Serwisu, Fundacja może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, telefon)

4.2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować korespondencyjnie na adres Fundacji lub elektronicznie pod adresem: www.izg.org.pl

4.3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla skorzystania z funkcjonalności Serwisu.

4.4 Fundacja prowadząc działalność statutową korzysta z kontaktów osób zainteresowanych obszarami jej działalności. Jest to wewnętrzna baza Fundacji, która służy do:

1) informowania o publikacjach i bieżących pracach Fundacji;

2) zapraszania i potwierdzania obecności na wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację;

3) informowania o kampaniach i akcjach podejmowanych przez Fundację;

4) wysłania newsletterów do osób zainteresowanych bieżącą działalnością Fundacji oraz dla prasy;

5) nawiązywania i utrzymywania kontaktów z przedstawicielami mediów.

 • Odbiorcy danych
  • W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i dbamy o ochronę prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być pracownicy i współpracownicy Fundacji, którzy zostali odpowiednio upoważnieni oraz przeszkoleni do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
  • Przechowywane przez nas dane osobowe udostępniamy wyłącznie firmom prowadzącym na nasze zlecenie usługi w zakresie serwisowania systemu informatycznego oraz druku i wysyłki pocztowej naszych listów i materiałów informacyjnych, prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących statutowych celów działalności Fundacji. Podmioty te mają dostęp do powierzonych im danych wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

6.       Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

6.1. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:

1)                  umożliwienia nawiązania kontaktu z Fundacją oraz w celu umożliwienia odpowiedzi na zadawane Fundacji pytania   - podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Fundacji tj. celów statutowych);

2)                  zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu – Fundacja przetwarza dane osobowe w celu analizy poprawności działania Serwisu, uzyskiwania statystyk w zakresie ruchu w Serwisie oraz dla celów archiwizacyjnych. Fundacja rozpatruje także reklamacje Użytkowników związane z problemami z działaniem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Fundacji tj. zapewnienie działania Serwisu);

3)                  dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami - w przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami, Fundacja może przetwarzać dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Fundacji tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

7.       Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem danych

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 1. dostępu do danych - Fundacja ma obowiązek przedstawić Użytkownikowi wszelkie informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych danych osobowych Użytkownika;
 2. sprostowania danych - jeśli Użytkownik uważa, że dane są nieprawidłowe lubniekompletne, może żądać ich sprostowania przez Fundację;
 3. usunięcia danych - Użytkownik jest uprawniony żądać usunięcia jego danych osobowych, a Fundacja ma obowiązek spełnić żądanie, jeśli będzie prawnie uzasadnione;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych - Użytkownik jest uprawniony żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych w przepisach przypadkach;
 5. przeniesienia danych osobowych - Użytkownik jest uprawniony zażądać przeniesienia danych osobowych przez Fundację w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wyłącznie, jeśli przetwarzanie miało miejsce na podstawie umowy lub zgody i odbywało się w sposób automatyczny);
 6. sprzeciwu względem przetwarzania danych - Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.
  1. W celu zrealizowania uprawnień można się skontaktować z Fundacją elektronicznie na adres: ______________
  1. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Newslettery
  • Odbiorcy newsletterów rejestrujący się na Stronie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci adresu e-mail, imienia oraz nazwiska na potrzeby wysyłki newsletteru. Podane przez odbiorców newsletteru dane kontaktowe są przetwarzane przez Fundację za zgodą odbiorców wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newsletteru.
  • Fundacja wysyła 2 rodzaje newsletterów – newsletter ogólny informujący o bieżącej działalności Fundacji oraz newsletter dla dziennikarzy z materiałami prasowymi.
  • Adres mailowy odbiorców newsletterów Fundacji jest kojarzony z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Fundacją, takimi jak np.: imię, nazwisko, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ew. inne dane, które otrzymaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane przez odbiorcę newsletteru z racji innych kontaktów z Fundacją. Dane przetwarzane w systemie są przez nas wykorzystywane w celu zarządzania relacjami z otoczeniem i planowania działań Fundacji, np. wysyłania zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia.
  • Odbiorcy newsletterów mają prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu. Fundacja zapewnia odbiorcom newsletterów możliwość usunięcia swoich danych z bazy kontaktów.
Jeśli nie chcesz otrzymywać newsletterów prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści newsletteru lub wysłania e-mail na adres: hubert.rozyk@izg.org.pl
 • Zaproszenia i informacje

9.1.Przetwarzamy dane kontaktowe w postaci imię, nazwisko, adres e-mail, a w niektórych przypadkach (przy wysyłce pocztowej) adres korespondencyjny, adres zamieszkania lub stanowisko i adres służbowy, aby wysłać informacje o naszych działaniach, akcjach i publikacjach oraz zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia. Dane osobowe pozyskane przez nas ze źródeł publicznie dostępnych lub przekazane nam dobrowolnie przez osoby, z którymi kontaktowaliśmy się w związku z organizowanymi wcześniej wydarzeniami i akcjami, lub w ramach innych interakcji (np. wysyłki newsletteru), przechowywane są w systemie, kojarzone ze sobą i przetwarzane w celu informowania o naszych działaniach i zapraszania do organizowanych przez nas kolejnych akcji lub wydarzeń.

9.2. Odbiorcy naszych zaproszeń oraz informacji mają prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu. Fundacja zapewnia możliwość usunięcia danych z bazy kontaktów.

9.3. Jeśli nie chcesz otrzymywać już zaproszeń i informacji prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści otrzymanego e-maila lub przesłanie e-maila na adres: hubert.rozyk@izg.org.pl

 1. Żądanie usunięcia danych

Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych z naszej bazy kontaktów lub sprzeciwisz się ich przetwarzaniu, usuniemy Twoje dane z bazy i nie będziemy przesyłać Ci informacji, których nie chcesz. Użytkownik powinien zgłosić żądanie usunięcia danych wysyłając maila na adres: hubert.rozyk@izg.org.pl

 1.  Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

11.1. Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie www.izg.org.pl . Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie.

11.2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

 1. Postanowienia dotyczące cookies

12.1. Serwis www.izg.org.pl wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) w celu uzyskania informacji statystycznych o ruchu i aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Strony m.in. po to, by dostosować Stronę do potrzeb użytkowników. Cookies stosowane są w celu zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej Strony i poprawnej konfiguracji serwisu, a także w celu zapamiętania ustawień Użytkownika.

12.2. Strona używa cookies w celach statystycznych przy użyciu serwisu Google Analytics, podlegającego Polityce Prywatności firmy Google. Ciasteczka przechowywane od 1 minuty do 2 lat służą do analizy, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze Strony.

12.3. Na Stronie korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak np. Facebook Pixel, który umożliwia nam kierowanie do osób, które odwiedzają naszą stronę spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Facebook. Więcej informacji o polityce Facebooka znajduje się na stronie firmy Facebook. Każdy użytkownik serwisu Facebook może zarządzać osobistymi ustawieniami prywatności na swoim koncie w serwisie Facebook.

12.4. Na Stronie mogą znajdować się linki do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (Facebook, YouTube, LinkedIn lub Twitter). Strony internetowe podmiotów zewnętrznych stosują własne zasady dotyczące prywatności i korzystają z własnych cookies. Fundacja nie odpowiada za pliki cookies wysyłane przez inne strony internetowe, do których linki publikujemy na Stronie

12.5. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania Plików cookies, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Strony. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania ze Strony zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

Newsletter

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

W newsletterze IZG podsumowujemy najważniejsze wydarzenia związane z polityką klimatyczną w Polsce i na świecie,
piszemy o sprawiedliwej transformacji i zielonej gospodarce. Analizy, komentarze i newsy prosto na Twój email!

Kontakt

W SPRAWIE WSPÓŁPRACY I DLA MEDIÓW

envelope
biuro@izg.org.pl
Wyślij